Contacto

Seminario Galego de Educación para a Paz

Dirección / Address:

MAPA

Seminario Galego de Educación para a Paz

Edificio CABES

Rúa Manuel María nº 6 

(Salgueiriños)
15705 Santiago de Compostela

(A Coruña) – España


Tel.:  +34 659288910 


E-mail:  paz@sgep.org